צהרוני בית לגדול בו » תקנון – מטה יהודה

תקנון ותנאי רישום - מ.א. לכיש

התקנון נתון להערות המועצה

https://www.bait.org.il/wp-content/uploads/2018/07/kids-background-300x169.jpg

   תקנון 

    1. מיקום הצהרונים
    2. שעות הפעילות

    3. ארוחת הצהריים

    4. חוגים ופעילויות העשרה

    5. כמות הילדים בצהרון

    6. טופס בריאות

    7. כמה עולה הצהרון?

    8. אופן התשלומים

    9. נוהל ביטול השתתפות

    10. צילום הפעילות

    11. הגבלת פרטיות

    12. ימי חופשה וחגים

————————————————————-

נוהל רישום.

•  ניתן להירשם לצהרונים החל מה-23.8.23 ועד ה-1.9.24 בשעה 16:00
•  רישום מאוחר (לאחר החגים) יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
•  הצהרונים ייפתחו החל מיום ראשון ה-3.9.23 יז' באלול התשפ"ג.  
 

 

https://www.bait.org.il/wp-content/uploads/2018/08/4-300x200.jpg 

1. מיקום הצהרונים.

•  הצהרונים פועלים בגני הילדים שברחבי המועצה האזורית לכיש.
•  פתיחת הצהרון מותנית במספר הנרשמים.
•  החברה רשאית להפסיק את הפעילות בהתראה של חודש מראש.

2. שעות פעילות.
•  בימים א'-ה' הצהרונים יפעלו משעה 14:00 ועד השעה 16:30
•  שעות פעילות בחגים ובחופשות הם משעה 07:45 – 16:30
•  ימי חופשה בהם לא מתקיימת פעילות נקבעים בהתאם
   ללוח חופשות של משרד החינוך וע"פ המכרז.

•  יתכנו שינויים בלוח החופשות במהלך השנה
•  בימי בחירה של משרד החינוך, הקדמת פעילות הצהרון
   תהיה נתונה בהחלטת החברה בלבד.    
•  התקנון נתון לשינויים של הקול קורא. 

 מה כוללת פעילות הצהרון?

   3. ארוחת צהריים.

•  הצהרון יספק לילדים ארוחה חמה, בריאה וכשרה בכל יום.
•  המזון יהיה מבושל וטרי.
•  תפריט הארוחות מגוון (התפריט יפורסם להורים)
•  הארוחה תכלול מנה בשרית, פחמימה, ירק מבושל וטרי.
•  בשעה 16:00 תהיה פריסה של לחם ממרח ופירות העונה.

 

4. חוגים ופעילויות העשרה.
במהלך השנה יתקיימו חוגי שונים ומגוונים, קפוארה, דרמה, חוג חיות, זומבה,
הפעלה בתנועה ועוד, לוח פעילות וחוגי העשרה יפורסם בהמשך. החוגים יתקיימו פעם
בשבוע ויותאמו לגילאים השונים. חשוב לציין שכל רבעון מגוון החוגים מתחלף, כדי
לחשוף את הילדים לכמה שיותר תכנים ועולמות. (נתון לשינויים)

5. כמה ילדים יש בצהרון.

•  צהרון ייפתח בהתאם לכמות נרשמים מינימלית של 16 ילדים.
•  מספר הילדים בצהרון לא יעלה על 35 ילדים.

•  בצהרון המונה מעל 30 ילדים תשובץ סייעת שלישית.

•  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור צהרון במידה וכמות הילדים תפחת מ-16.
•  במקומות שבהם לא ייפתח צהרון, מפאת מיעוט נרשמים, הכסף יוחזר להורים.
•  במידה ולא ייפתח צהרון ההורים יקבלו הודעה במוצ"ש ב-1.9.23

 

6. בריאות הילד.
•  יש למלא טופס בריאות ולציין אם לילד\ה יש רגישות בריאותית.
•  במקרה של מגבלה יצורף אישור רופא שמאשר השתתפות בצהרון. 
•  הורים מתחייבים לא לשלוח ילד עם חום מעל 37 מעלות צלזיוס לגן.
•  ילד שנעדר 3 ימים רצופים יחזור למסגרת באישור רפואי בלבד.
•  חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים. (ע"פ משרד הבריאות)

7. כמה זה עולה?
 עלות השתתפות ילד בצהרון בגנים בשנה"ל תשפ"ג-תשפ"ד (2023-2024) 
 היא 873 שקלים לחודש

•  ההרשמה תהיה לכל הפחות  ל-5 ימי פעילות בשבוע.
•  הורה לא יהיה רשאי לרשום את ילדיו לפעילות חלקית.
•  בשביתות \ חופשות \ קייטנות יהיה ניתן לבצע רישום חלקי על בסיס מקום פנוי.
•  התשלום ייפרע גם אם ילד נעדר מהצהרון עקב חופשה או מחלה.
•  ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר שיוסדר תשלום עבור כל השנה.
•  פיגור בתשלום יקנה לחברה את הזכות לדרוש את הוצאת הילד מהמסגרת.
•  הוצאת ילד תיעשה ע"י מתן התראה בכתב מראש של 14 ימים.
•  על כל צ'ק ו\או תשלום שחזר יחויבו ההורים ב-20 ש"ח.
•  על כל 15 דק' של איחור הורים באיסוף הילד\ה ישולמו 30 ש"ח לצוות.
•  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא את הילד מהמסגרת 
   במידה וההורים יאחרו באופן קבוע. הודעה תימסר להורים.

8. אופן התשלום.
•  התשלום יתבצע בהו"ק של 10 תשלומים של 873 ש"ח לכל השנה.
•  החיוב החודשי ייפרע ב-28 לחודש עבור החודש העוקב.
   (ב-28.8.22 יגבה תשלום עבור ספטמבר) 
•  באותו אופן תבוצע גבייה עבור כל חודשי הפעילות בצ'קים או בהו"ק כדלהלן.

 

אופן פריסת התשלומים בהוראות קבע או בצ'קים.
1. תשלום ראשון ב-
28.8.23 – עבור ספטמבר
2. תשלום שני ב-28.9.23 – עבור אוקטובר
3. תשלום שלישי ב-28.10.23 – עבור נובמבר
4. תשלום רביעי ב-28.11.23 – עבור דצמבר
5. תשלום חמישי ב-28.12.23 עבור ינואר
6. תשלום שישי ב-28.1.24 עבור פברואר
7. תשלום שביעי ב-28.2.24 עבור מרץ
8. תשלום שמיני ב-28.3.24 עבור אפריל
9. תשלום תשיעי ב-28.4.24 עבור מאי
10. תשלום עשירי ב-28.5.24 עבור יוני

אם אני רוצה לשלם בצ'קים?
את הצ'קים יש להגיש במעטפה למשרדי החברה
משרדי החברה נמצאים בעיר רחובות ברחוב עזרא 4.
ניתן לתאם פגישה למסירת הצ'קים בטלפון: 077-9520570,
או בווטסאפ המשרדי: 0535403348 בין השעות 09:00 – 16:30

החברה לא תשא באחריות כשתשלום יתקבל בדרך שחורגת
מהנהלים המופיעים בתקנון זה
. כמו כן, תשלום במזומן ו\או צ'ק
שלא יופקדו בזמן כתוצאה ממסירתו לסייעות, לרכז
, ו\או לכל גורם
אחר ולא ישירות למשרד, יהיה באחריות המשלם בלבד ולא באחריות החברה
.

    הורים פרודים | גרושים
    מוסכם בזאת כי במקרה שבו ההורים הנם או יהיו ח"ו פרודים או גרושים,
    ההורה אשר יאשר תקנון זה, יהיה מחויב אישית בכל החיובים והתשלומים
    עבור הצהרון (אף אם הורה אחר שילם את התשלום בעבורו) וההתחשבנות
    הפנימית תהיה בין ההורים בלבד. (נתון לשינויים)

למעוניינים לשלם בצ'קים:
כל הורה ימסור 10 צ'קים מראש עבור כל השנה על סך המוסכם
ביניהם כאשר הסכום הכולל של גל צ'ק יהיה 873 ש"ח

הורים שמעוניינים לשלם באשראי:

הורה אחד ישלם את הסכום המלא בהו"ק 873 ש"ח


עדכוני הורים

הורה גרוש או פרוד, מתבקש למלא את פרטי ההורה הנוסף
(הפרוד\הגרוש) בטופס הרישום, לצורך שליחת עדכונים
להורה הנוסף. למעט מקרים שבהם בית המשפט שלל או
הגביל את האפוטרופסות על הילד.

9. נוהל ביטול השתתפות.

•  בקשות לביטולים יוגשו בכתב ו\או במייל עד ה-25 לכל חודש שוטף.

•  הבקשה תוגש עבור החודש העוקב ע"ג טופס ביטול השתתפות בלבד.
•  בקשה שתוגש עד ה-25 לחודש (כגון: מרץ( תחייב תשלום עבור חודש זה (מרץ( 
   בקשה שתוגש לאחר ה-25
כגון: מרץ( תחייב תשלום גם על החודש העוקב (אפריל(

•  במידה ולא תימסר הודעה על ביטול השתתפות,החיובים ימשיכו להתבצע כרגיל.
•  לתשומת לבכם: מסירת הודעה בע"פ או בווטסאפ לגננת, לסייעת לרכז למנהל
   
או לכל גורם אחר בגין גריעת הילד מהמסגרת ו\או ביטול השתתפותו במסגרת
   אינה קבילה אלא אם כן הוגשה למייל החברה בצורה מסודרת. את טופס הביטול
   ניתן לקבל ע"י הגשת בקשה למייל
 baitligdolbo@gmail.com 
•  בידי החברה בשיתוף עם מנהל החינוך במועצה
   שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות

   
ו\או בריאותיות, ו\או במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.
•  החברה בשיתוף עם מנהל החינוך במועצה שומרת לעצמה את הזכות
   להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה 
למסגרת בשל סיבה חברתית,
   משמעתית, בריאותית, או כל סיבה אחרת ו\או 
בשל התנהגות לא תקינה \ אלימה 
   של הורי הילד ו\או הילד מול צוות הצהרון ו\או ילדי הצהרון
.
•  החברה תהיה רשאית בשיתוף עם מנהל החינוך במועצה להפסיק את השתתפותו
   של הילד לאחר מתן התראה 
של 7 ימים מראש. במקרים חריגים, החברה תהיה
   רשאית בשיתוף עם מנהל החינוך במועצה להפסיק את השתתפותו
 של הילד באופן
   מיידי. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות
 בצהרון, החל
   ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך
.
•  הוצאת ילד ע"י החברה תיעשה בהתראה בכתב של שבוע מראש.
•  ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה,
   
מבצע צבאי וכיוצב', או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת.
•  על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא יינתן זיכוי תשלום להורים.
•  במקרה של בידודים ינתן החזר כספים להורים מהיום השישי לבידוד
   בתנאי שכל הגן יצא לבידוד


10. צילום הפעילויות.
במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים

בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות למטרות
שונות. מידעון הורים, יצירת קליפים ומצגות וכיוצב
'.

 

עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות
בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה
אחת שווה אלף מילים. בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3
המופיע בהוראות הקבע תשס"ג\7 (א) מיום 2.11.2003
עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים
שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת
התקנון מהווה הסכמה מצידכם לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא
תהיה לכם כל תביעה כלפי החברה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של
משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים, 
 
מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם,
אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות
 .

המשתתף מאשר לחברת: "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת
לעת תמונות של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. המשתתף מאשר שליחת
דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת "בית
לגדול בו" בכלי המדיה השונים.

   11. הגבלת פרטיות
    הורים יקרים, התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים גבוהים
    של אבטחת מידע. סליקת האשראי מבוצעת ע"י חברת ריווחית, בכפוף לתנאי השימוש
    שלה. פרטי האשראי לא מועברים לגורמים חיצוניים.

   12. ימי חופשה וחגים
    הרישום לקייטנות החגים ייעשה במהלך השנה ההורים יקבלו הודעה מראש
    תאריכי החגים יעודכנו בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך 
    כפי שיפורסם. כמו כן, לוח חופשות מסודר יפורסם בקרוב.

 

   חתימה על תקנון זה מחייבת את שני
   ההורים ו\או כל אפוטרופוס. 

—————————————————————-